Pla de Contingència Cal Jet

1. Restaurant

1.1 Personal

La idea fonamental és extremar les condicions d’higiene i el distanciament interpersonal sent tots conscients el risc personal i col·lectiu.

S’evitarà el contacte físic entre persones.

No pot entrar a la cuina ningú aliè al servei.

S’han establert àrees delimitades de treball i moviment per a cada treballador. Es repartiran EPI personals suficients i renovables i gels per zones de treball. S’intentarà que els equips de protecció siguin renovables, reciclables o biodegradables en la mesura del possible. S’ha instal·lat cartelleria i s’han explicat les mesures de protecció, els moviments i el procés productiu necessaris per garantir la seguretat i higiene.

Cada treballador de cuina disposa dels seus elements individuals de treball i no els intercanviarà amb cap altre treballador.

Els treballadors han de tenir sempre presents les indicacions sobre seguretat i higiene explicades. En cas de dubte sempre han d’actuar amb el màxim zel i mesures per a la seva seguretat i la de la resta. Els treballadors han d’intentar no sortir de les seves zones de treball controlades i les seves àrees de desplaçament senyalitzades. Cada vegada que surtin a les zones comunes han d’higienitzar i protegir especialment i tornar a fer-ho quan tornin a les seves zones individuals. Especialment en l’entrar / sortir de la cuina, sortir al carrer, fer servir els magatzems o neveres comuns, etc.

Per als treballadors s’ha establert una zona de vestidors, individualitzada i on poden deixar les seves pertinences segures. El treballador no barrejarà la roba i objectes personals de carrer amb els de treball (inclosos els mòbils). Es proporcionaran EPI i gels desinfectants des de la zona de vestidors i s’accedirà a la zona de treball amb ells llocs.

És necessari la rentada freqüent de mans, sigui amb aigua i sabó o amb els gels hidroalcohòlics proporcionats: entrada, un a cada sala, WC, recepció de mercaderies i individuals per al personal de cuina.

Es prestarà especial atenció a la neteja de la maneta de la porta d’entrada, lavabos i portes de cuina. Sempre que es pugui s’obrirà la porta als clients per evitar-aquest contacte. Abans i després d’higienitzar els tiradors cada treballador es rentarà les mans segons el que s’ha explicat.

Es prendrà la temperatura diàriament a totes aquelles persones que accedeixin al local sempre amb el seu consentiment.

Les taules estaran completament buides i higienitzades a l’arribada del comensal. Incloent cadires.

El parament per als clients es mantindrà esterilitzat i tapat. Els coberts i gots i el tovalló de tela es posaran a taula un cop el client estigui assegut i es repassaran tots amb una solució d’alcohol etílic i aigua després de la rentada a 70Cº. Estaran tot el temps protegits dins d’una caixa tapada amb uns draps protectors. Es duran a les taules només les unitats de parament que es requereixin tapades, assegurant la continuïtat de l’esterilitzat.

Els estalvis s’han de passar per la màquina de rentatge després de cada ús per assegurar la seva desinfecció a més de 70 ° C.

Es ventilarà la sala entre serveis. Vigilar tapar amb el protector l’aire condicionat durant el servei perquè no produeixi un corrent d’aire directe sobre els clients.

Es realitzarà una neteja desinfectant dels lavabos abans de cada servei i mínim una vegada durant el servei. Sempre que es pugui, es netejaran els lavabos després de cada ús. Es faran servir els equips de protecció assignats per a aquesta comesa (guants i mascareta especials) i els productes viricides indicats (Posar marca).

Cada treballador de sala disposarà dels seus elements individuals de treball i no els intercanviarà amb cap altre treballador (Uniforme, bandolera, val de comandes, bolígraf, encenedor, llevataps, guants, màscares, etc.)

El responsable de reserva ha de fer èmfasi en la puntualitat del client per evitar aglomeracions a l’entrada del local i explicar el protocol que ha de seguir el client per accedir al local amb seguretat. De la mateixa manera, abans que el client abandoni la taula, el responsable de reserves ha d’advertir al client quin és el moment d’abandonar el local, amb la mateixa finalitat. L’abonament dels serveis prestats es farà sempre a la taula per evitar desplaçaments.

Els cambrers responsables de passar els plats de la cuina a la taula han de ser conscients en cada moment de les seves accions i han de garantir la seguretat i higiene de la cadena que va desde la cuina fins al client.

Cada vegada que un sigui conscient que s’ha tocat la cara, immediatament haurà de canviar-se els guants si els portés o rentar-se les mans.

El WC es netejarà un mínim de 6 vegades al dia 3 per servei.

Hi ha 4 tipus de guants i 2 tipus de mascaretes a la sala:

Guants de vinil i màscares reutilitzables de neteja.

Guants de servei i mascareta de servei: només es faran servir en sala i per portar o recollir plats.

Guants cobrament en efectiu: guants de vinil, un per cada cobrament.

Guants per a clients: de plàstic, blancs i amples. Aquests s’utilitzaran per pagar amb TPV:

Es faran servir pinces per servir el pa. El pa serà individual o estarà tallat prèviament i degudament protegit. es servirà només el tros o trossos que es vagin a consumir. S’eliminen les paneres. Altres estris com el saler o els pebrers també seran substituïts i se serviran al moment en platets individuals.

La caixa registradora només la farà servir la responsable de reserves així com l’atenció de trucades evitant el contacte entre el personal. Disposant de tovalloletes per a la seva desinfecció.

1.2 Proveidors

S’ha establert una zona de recepció de mercaderies higienitzada i buidada permanentment. Una sola persona s’encarrega de rebre totes les comandes. La persona encarregada de rebre la mercaderia ha de portar guants i mascareta adequats i s’ha d’higienitzar abans de la recepció. No s’intercanviaran objectes personals com ara bolígrafs amb el repartidor. S’indicarà al repartidor com hauria d’actuar a la zona de recepció de mercaderia. Se li exigirà o es proporcionaran les EPI necessàries i producte desinfectant. El repartidor deixarà els seus productes en les safates que nosaltres li proporcionarem i es porta les seves pròpies safates. S’ha avisat a tots els proveïdors de les mesures adoptades perquè puguin adaptar-se a aquestes condicions.

Després de cada recepció s’higienizarà tota la zona de recepció.

L’encarregat de rebre la mercaderia s’higienizarà especialment abans i després de cada recepció.

1.3 Clients

Els clients han de fer reserva prèvia abans de poder accedir a restaurant. Es concretarà l’hora, les condicions del servei i se li explicaran les mesures de seguretat.

S’establirà uns horaris separats per a cada reserva per evitar la confluència de diferents reserves al mateix temps. De coincidir diverses reserves a el mateix temps aquestes s’esperaran distanciades a l’exterior de l’establiment mentre es fa la recepció de les reserves segons ordre d’arribada o criteri de servei indicat per la cap de sala.

Els clients, un cop entrin al local hauran de romandre amb les seves mascaretes fins a l’arribada a la seva taula, on podran llevar fins al moment de la marxa. Abans d’accedir s’hauran de desinfectar les mans amb gel hidroalcohólic que els facilitaran els cambrers.

Els clients no podran circular de manera lliure pel restaurant, sinó que hauran de ser conscients en tot moment de salvaguardar la distància de seguretat amb altres clients. Perquè s’entengui, si es vol sortir a fumar haurem assegurar-nos que no hi ha una altra taula que faci el mateix, o per anar al bany, i és obligatori cada vegada que s’abandona la taula fer ús de la mascareta. Es recomana preguntar a el personal abans d’aixecar-se i utilitzar algun servei de restaurant.

Els clients disposaran en la taula d’un codi QR perquè s’ho puguin descarregar al seu mòbil i puguin descarregar-se la carta. En cas que hi hagi alguna complicació o el client no pugui visualitzar bé la carta, estaran a disposició cartes d’un sol ús.

Els pagaments es realitzaran per bizum o contactless preferentment. Si el client paga en efectiu, el cambrer utilitzarà guants d’un sol ús per a procedir al cobrament. Si el client paga amb targeta se li oferirà un guant de plàstic transparent ampli perquè pugui actuar amb seguretat.

2. Take away

El client realitzarà la comanda de manera telefònica. La carta la podrà trobar a la nostra web (www.caljet.cat) o se li enviarà via WhatsApp. El pagament es farà per avançat via bizum o forma de pagament a concretar amb el client. Es concretarà l’hora i forma de recollida que de manera estàndard es realitzarà a la plaça, sense que el client surti del cotxe. El client avisarà al restaurant de la seva arribada amb una trucada i nosaltres li carregarem la comanda al maleter sense entrar en contacte.


3. Delivery

Es buscaran recipients de delivery si pot ser tancats que es desinfecten a diari. La persona responsable del repartiment, ha d’anar protegida amb EPI. El pagament s’efectuarà mitjançant bizum preferiblement. S’ha de portar un gel hidroalcohòlic al cotxe. Un cop al punt de lliurament a l’hora concertada, s’avisarà el client via telèfon de la nostra arribada perquè surti a buscar-lo. S’evitarà el contacte directe amb el client.

4. Chef a domicili

El servei de xef a domicili es concertarà per telèfon les característiques de l’encàrrec i es presentarà la proposta i pressupost al client via WhatsApp. El client ha de demostrar que les seves instal·lacions compleixen amb les condicions higièniques i de seguretat necessàries l’activitat i que s’actua d’acord amb la normativa vigent. Cal Jet aportarà tot el material necessari per a l’activitat segons s’hagi contractat així com els equips de seguretat i higiene necessaris pel seu personal.